دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
About Product- Version:
 
 دانشجویان محترم  با نام کاربری، شماره کد ملی و رمز عبور، شماره دانشجویی وارد شوند. 

 دانشجویان اتباع خارجی با نام کاربری، شماره خانوار  و رمز عبور، شماره دانشجویی وارد سامانه شوند.
لطفا جهت امنیت بیستر  رمز عبور خود را تغییر دهید.

مدت زمان امتحان در بالای سربرگ آزمون نمایش داده می شود.